ODSZKODOWANIA

Newsy z szeroko pojętego rynku odszkodowań
Apr 03
Permalink

Alkohol a odszkodowanie

Alkohol i skutki jego spożycia pojawiają się przy okazji różnych ubezpieczeń oraz wynikających z nich roszczeń odszkodowawczych. Rozpatrzyć trzeba więc różne sytuacje.

Pijany sprawca - odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Jedna z nich to kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypłaci odszkodowanie poszkodowanym w tym zdarzeniu, jednakże na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zażąda od sprawcy zdarzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania:

Art. 43. „Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;”

Tak więc, kierowca, który spowoduje zdarzenie pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z tym, że oprócz odebrania prawa jazdy, zapłacenia mandatu albo kary więzienia, będzie musiał nawet do końca życia ponosić koszty płacenia rekompensaty dla poszkodowanych w spowodowanych przez niego zdarzeniu. Jeśli w zdarzeniu uległ zniszczeniu pojazd poszkodowanego, kwota odszkodowania nie jest duża w porównaniu do sytuacji, kiedy w zdarzeniu obrażeniom ulegli ludzie. Poszkodowani mają prawo żądać zwrotu kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, zwrotu utraconych dochodów, czy także zadośćuczynienia za ból oraz cierpienia fizyczne, a w skrajnych wypadkach nawet comiesięcznej renty. Wszystkie te żądania pokryje ubezpieczyciel, a następnie regresem zażąda ich zwrotu od osoby odpowiedzialnej za zdarzenie.

Jazda po spożyciu alkoholu – odszkodowanie z tytułu AC

Autocasco (AC), jak większość ubezpieczeń dobrowolnych zawiera zapis wyłączający odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody, w przypadku, kiedy kierujący pozostawał pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Odszkodowanie nie zostanie przyznane, ponieważ nie istnieje na moment zdarzenia odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Jazda z pijanym kierowcą

Wsiadając świadomie w charakterze pasażera do auta, które będzie prowadzone przez pijanego kierowcę, trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciel policzy tzw. przyczynienie się do zdarzenia, a tym samym obniży kwotę odszkodowania o stopień procentowy.

Pijany pieszy

Jeśli szkoda zostanie spowodowana przez pieszego pozostającego pod wpływem alkoholu (sprawstwo stwierdzi policja), kierowca uszkodzonego pojazdu ma prawo żądać od pieszego zwrotu kosztów za naprawę uszkodzonego pojazdu. Jeśli pieszy posiadał w momencie zdarzenia własne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, raczej nie daje mu ono ochrony, ponieważ jak większość ubezpieczeń dobrowolnych (jak np. AC, czy NNW) zwalnia ono ubezpieczyciela z odpowiedzialności w przypadku spowodowania szkody pod wpływem alkoholu.

Jeśli pijany pieszy (idąc na przykład poboczem) zostanie najechany przez pojazd, przysługuje mu odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC pojazdu, jednakże ubezpieczyciele często stoją na stanowisku, że swoim zachowaniem, spowodowanym spożyciem alkoholu przyczynił się w pewnym stopniu do zajścia wypadku i o taki stopień procentowy będzie obniżone odszkodowanie.

Źródło: Gazeta Prawna (17.12.08)