ODSZKODOWANIA

Newsy z szeroko pojętego rynku odszkodowań
Apr 03
Permalink

Alkohol a odszkodowanie

Alkohol i skutki jego spożycia pojawiają się przy okazji różnych ubezpieczeń oraz wynikających z nich roszczeń odszkodowawczych. Rozpatrzyć trzeba więc różne sytuacje.

Pijany sprawca - odszkodowanie z ubezpieczenia OC

Jedna z nich to kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu i spowodowanie kolizji. Ubezpieczyciel pojazdu sprawcy wypłaci odszkodowanie poszkodowanym w tym zdarzeniu, jednakże na podstawie art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zażąda od sprawcy zdarzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania:

Art. 43. „Zakładowi ubezpieczeń przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;”

Tak więc, kierowca, który spowoduje zdarzenie pod wpływem alkoholu, musi liczyć się z tym, że oprócz odebrania prawa jazdy, zapłacenia mandatu albo kary więzienia, będzie musiał nawet do końca życia ponosić koszty płacenia rekompensaty dla poszkodowanych w spowodowanych przez niego zdarzeniu. Jeśli w zdarzeniu uległ zniszczeniu pojazd poszkodowanego, kwota odszkodowania nie jest duża w porównaniu do sytuacji, kiedy w zdarzeniu obrażeniom ulegli ludzie. Poszkodowani mają prawo żądać zwrotu kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, zwrotu utraconych dochodów, czy także zadośćuczynienia za ból oraz cierpienia fizyczne, a w skrajnych wypadkach nawet comiesięcznej renty. Wszystkie te żądania pokryje ubezpieczyciel, a następnie regresem zażąda ich zwrotu od osoby odpowiedzialnej za zdarzenie.

Jazda po spożyciu alkoholu – odszkodowanie z tytułu AC

Autocasco (AC), jak większość ubezpieczeń dobrowolnych zawiera zapis wyłączający odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody, w przypadku, kiedy kierujący pozostawał pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Odszkodowanie nie zostanie przyznane, ponieważ nie istnieje na moment zdarzenia odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Jazda z pijanym kierowcą

Wsiadając świadomie w charakterze pasażera do auta, które będzie prowadzone przez pijanego kierowcę, trzeba liczyć się z tym, że ubezpieczyciel policzy tzw. przyczynienie się do zdarzenia, a tym samym obniży kwotę odszkodowania o stopień procentowy.

Pijany pieszy

Jeśli szkoda zostanie spowodowana przez pieszego pozostającego pod wpływem alkoholu (sprawstwo stwierdzi policja), kierowca uszkodzonego pojazdu ma prawo żądać od pieszego zwrotu kosztów za naprawę uszkodzonego pojazdu. Jeśli pieszy posiadał w momencie zdarzenia własne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym, raczej nie daje mu ono ochrony, ponieważ jak większość ubezpieczeń dobrowolnych (jak np. AC, czy NNW) zwalnia ono ubezpieczyciela z odpowiedzialności w przypadku spowodowania szkody pod wpływem alkoholu.

Jeśli pijany pieszy (idąc na przykład poboczem) zostanie najechany przez pojazd, przysługuje mu odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC pojazdu, jednakże ubezpieczyciele często stoją na stanowisku, że swoim zachowaniem, spowodowanym spożyciem alkoholu przyczynił się w pewnym stopniu do zajścia wypadku i o taki stopień procentowy będzie obniżone odszkodowanie.

Źródło: Gazeta Prawna (17.12.08)

Mar 30
Permalink

Ubytek wartości handlowej

Czy w przypadku, kiedy szkoda jest likwidowana z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) sprawcy zdarzenia, odszkodowanie przewiduje także odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego szkodę w rozumieniu art. 361 k.c. stanowi różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, który powstał po nastąpieniu zdarzenia powodującego uszczerbek, a stanem, jaki by w jego majątku istniał, gdyby zdarzenie nie nastąpiło. Nie wszyscy poszkodowani zdają sobie jednak sprawę, że istnieje taka możliwość. Także ubezpieczyciele jako silniejsza strona, która stoi na stanowisku profesjonalisty w stosunku do poszkodowanego, rzadko informują poszkodowanych o takiej możliwości.

Także Sąd Najwyższy przychylił się do tego stanowiska, ogłaszając, że „Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”. Uchwała SN z dnia 12 października 2001 r., III CZP 57/01.

Jednak kiedy już mamy świadomość, że istnieje obowiązek pełnej rekompensacji szkody, natrafiamy często na odmowę ze strony ubezpieczyciela. Do najczęstszych argumentów należy wiek pojazdu. Ubezpieczyciele przyjmują, że ubytek wartości handlowej może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku samochodów nie starszych niż 3 lata.

Jednak jest to stanowisko kontrowersyjne, ponieważ logiczne jest, że nawet pomimo najbardziej starannie przeprowadzonej naprawy, także samochód ponad trzyletni będzie pojazdem tańszym w stosunku do swojego nigdy nieuczestniczącego w kolizji równolatka.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych (SRS) przygotowało kilka lat temu wytyczne w sprawie kryteriów przy sporządzania opinii w tej kwestii. Instrukcją tą często podpierają swoją argumentację ubezpieczyciele. Także tutaj za wiek pojazd przyjęto granicę 3 lat. Zaznaczono także, że nie każda naprawa pojazdu powoduje od razu ubytek wartości handlowej. Na przykład według sporządzonej instrukcji, wymiana elementu zewnętrznego, jak lusterko, czy zderzak, nie powoduje ubytku wartości handlowej. Ale już lakierowanie elementu przy jednoczesnym uszkodzeniu szkieletu nadwozia wpływa na różnicę pomiędzy samochodem, w jakim taka naprawa została wykonana, a pojazdem równoletnim i bezkolizyjnym. Oczywiście jest to tylko instrukcja, a każdy rzeczoznawca, czy biegły ma prawo wydawać opinie odbiegające od wytycznych zawartych w instrukcji.

Od jakiegoś czasu nawet producenci aut przedłużają gwarancję na produkowane przez siebie pojazdy nawet do 6 czy też 12 lat. Powstaje tu więc problem z dostosowaniem przepisów do realiów rynku. Jeśli samochód ponad 3-letni jest ciągle objęty gwarancją producenta, to dlaczego nie miałby w nim zajść ubytek wartości handlowej w przypadku jego pierwszej kolizji? Posiadanie przez pojazd gwarancji wpływa z pewnością na jego wartość. Naprawy muszą być najczęściej wykonywane starannie, przez autoryzowane serwisy i za pomocą oryginalnych części.

Tak więc z pewnością w takich przypadkach odszkodowanie z tytułu OC powinno zawierać taki element jak ubytek wartości handlowej pojazdu. Rzeczoznawcy wskazują, że ciężko byłoby stworzyć katalog okoliczności i uszkodzeń wraz z odpowiednimi cenowymi ubytkami wartości handlowej. Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Źródło: Gazeta Prawna

Mar 27
Permalink

Ile kosztuje brak OC?

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych definiuje, kto jest uprawniony do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz jakie kary obowiązują za brak tego ubezpieczenia. Tak więc kontroli zobowiązane są następujące służby (na podstawie art. 84 ustawy):

• Policja

• Organy Celne

• Straż Graniczna

• Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów

• Inspekcja Transportu Drogowego

• Ponadto prawo takie ma Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) i inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego

Kary określone są w art. 88 tej samej ustawy są uzależnione od rodzaju pojazdu oraz okresu, za jaki brak jest ochrony ubezpieczeniowej. Określane są w następujący sposób.

Na każdy rok kalendarzowy ustalana jest opłata, jaka w nim obowiązuje. Opłata ta jest przeliczana na euro po kursie NBP. Dla samochodów osobowych jest to opłata w wysokości 500 euro, dla ciężarowych 800 euro, a dla pozostałych 100 euro.

Jeśli jeździmy pojazdem bez zawartej umowy ubezpieczenia OC poniżej 3 dni, płacimy karę w wysokości 20% odpowiedniej opłaty.

Jeśli jest to okres 3 do 14 dni, płacimy 50% odpowiedniej opłaty.

Jeśli jest to okres powyżej 14 dni płacimy 100% opłaty.

Np. Jeśli jeździmy pojazdem osobowym bez ważnego ubezpieczenia OC poniżej 3 dni, zapłacimy karę w wysokości 20% od kwoty 500 euro, czyli kwotę 100 euro, czyli 420 zł (liczone po kursie NBP z dnia 02.01.2009r.). Jeśli jednak okres pozostawania bez ważnego ubezpieczenia OC przekroczy 14 dni, kara wyniesie równe 500 euro.

Źródło: Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych

Mar 24
Permalink

Dla kogo odszkodowanie OC –szkoda na osobie?

Komu należy się odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych w przypadku, kiedy uczestnik, bądź uczestnicy ponieśli obrażenia fizyczne?

W przypadku szkód na osobie, czyli obrażeń fizycznych i wynikających z tego szkód majątkowych, uprawnieni do odszkodowania są uczestnicy zdarzenia, którzy zostali poszkodowani w związku z ruchem pojazdu kierowanego przez osobę ponoszącą odpowiedzialność za szkodę.

Czyli w przypadku, kiedy zderzają się dwa pojazdy, zostaje określony sprawca oraz poszkodowany, do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy mają prawo: kierujący pojazdem poszkodowanym, pasażerowie tego pojazdu oraz także pasażerowie pojazdu sprawcy. W przypadku, kiedy pasażer pojazdu sprawcy jest równocześnie współwłaścicielem pojazdu (np. małżonek, dorosłe dziecko), a kierujący spowoduje szkodę, w wyniku której współwłaściciel dozna szkody na osobie, odszkodowanie należy się także pasażerowi, który jest współwłaścicielowi pojazdu.

W tej kwestii istniały rozbieżności w interpretacji, ubezpieczyciele interpretowali istniejące przepisy na niekorzyść osób poszkodowanych. Wątpliwości zostały wyjaśnione przez Sąd Najwyższy, który 7 lutego 2008 uchwalił, że „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu wraz z kierowcą współposiadaczem tego pojazdu.” (Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07)

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Mar 18
Permalink

Wypadek w szkole

Wypadki na terenie szkoły zdarzają się dość często. Dzieci są bardzo żywotne, potrzebują ruchu, a nauczyciele nie są w stanie mieć na oku absolutnie każdego dziecka w każdej chwili. Jednakże szkoła jest zobowiązana zapewnić wszystkim uczniom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce oświatowej. Przepisy w tej materii reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, które precyzyjnie i jasno określa standardy dla poszczególnych pomieszczeń, czy też wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w szkole pod kątem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w trakcie nauki.

Jeśli uczeń ulegnie wypadkowi, dyrektor placówki i jej pracownicy zobowiązani są zapewnić poszkodowanemu bezpieczeństwo, wezwać pomoc lekarską oraz zawiadomić rodziców i organ nadzorujący szkołę. Następnie należy powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania oraz sporządzenie dokumentacji wypadkowej. Ustalenia te muszą być przedstawione uczniowi oraz jego rodzicom, jeśli uczeń jest niepełnoletni. Przy ustalaniu okoliczności, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy dotyczące wypadków przy pracy.

Jeśli uczeń doznał urazu na terenie szkoły, jest to szkoda w rozumieniu prawa cywilnego. Jeśli szkoda powstała w wyniku zaniedbania ze strony szkoły, uczeń ma prawo do należnego odszkodowania. Termin dochodzenia roszczeń to 3 lata, a jeśli zdarzenie nastąpiło z winy dyrektora, czy nauczyciela, a uczeń poniósł w wyniku tego śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, termin przedawnienia to lat 10. Jeśli jednak szkoła wywiązała się z przestrzegania przepisów bhp, odszkodowanie się nie należy.

Sposobem zabezpieczenia się przed negatywnymi konsekwencjami takich zdarzeń jest wykupienie dziecku polisy chroniącej od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisy takie są często proponowane przez ubezpieczycieli jako polisy grupowe, dla całej szkoły. Oczywiście rodzice nie mają obowiązku wykupywania wybranej przez szkołę polisy, lub mogą ją wykupić u wybranego przez siebie ubezpieczyciela.

Przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia NNW należy oczywiście zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia a zwłaszcza zwrócić uwagę na zakres ochrony, jaką daje dziecku konkretna umowa ubezpieczenia. Ważnymi elementami decydującymi o wysokości odszkodowania są: suma ubezpieczenia oraz sposób obliczania odszkodowania, czyli jaka kwota bądź jaki procent sumy ubezpieczenia wypłacany jest za 1 procent uszczerbku na zdrowiu.

Mar 16
Permalink

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Od 1 stycznia 2004r. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w Polsce reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124 poz. 1152).

Ustawa ta, obok postanowień kodeksu cywilnego, definiuje najważniejsze kwestie dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz także dla osób poszkodowanych w związku z ruchem pojazdów. Przede wszystkim nakłada ona na posiadaczy wszystkich pojazdów mechanicznych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przewiduje wysokość kar za niedotrzymanie tego obowiązku.

Po co zawiera się ubezpieczenie OC?

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby (a więc nie tylko właściciela pojazdu, ale także osoby, której pojazd został pożyczony, a w ekstremalnym przypadku nawet ukradziony), która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Oprócz szkód wyrządzonych ruchem pojazdu, ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. A więc w przypadku wyrządzenia komuś szkody, za jaką ponosimy odpowiedzialność, nasz ubezpieczyciel pokryje szkody (majątkowe oraz osobowe) osobie poszkodowanej, czyli kierowcy oraz pasażerom pojazdu poszkodowanego. W ten sposób za opłatą składki i poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel przejmuje na siebie naszą odpowiedzialność cywilną za wyrządzone przez nasz pojazd szkody. Należy pamiętać, że w przypadku naszego sprawstwa, odszkodowanie nie należy się nam, tylko osobom, czy pojazdom poszkodowanym w wyniku naszej winy. Aby uzyskać taką ochronę dla siebie w przypadku spowodowania szkody z własnej winy, należy wykupić dodatkowo ubezpieczenie autocasco (AC) lub także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Umowę ubezpieczenia zawiera się w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, najczęściej na okres 12 miesięcy. Warto dowiedzieć się o cenę składki u kilku ubezpieczycieli, ponieważ towarzystwa ubezpieczeń różnie liczą wysokość składki, a więc rodzaje i wysokość zwyżek, czy zniżek za poszczególne aspekty dotyczące właściciela, czy też jego pojazdu.

Mar 13
Permalink

Zwrot kosztów dojazdu na wizytę w ZUSie

Dotychczas, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywał osoby poszkodowane (np. w wypadkach przy pracy) na wizytę u lekarza orzecznika czy też na komisję lekarską, zwracał za dojazd tylko kwotę 20 zł.

Od 4 marca 2009r. obowiązują nowe przepisy. Wynikają one z nowelizacji rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwrotu kosztów przejazdu osób wezwanych do osobistego stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 26, poz. 161).

Co zrobić aby otrzymać pełen zwrot kosztów? Należy złożyć w ZUSie pisemny wniosek o zwrot kosztów z uzasadnieniem, czyli informacją o braku uprawnień do ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym. Do wniosku należy załączyć bilety lub rachunki za przejazd.

Zwracane będą koszty przejazdu pociągiem osobowym w II klasie oraz środkami komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej) zwykłej (nie pospiesznej) wykonywanych przez przewoźnika oferującego regularne przewozy. We wniosku należy określić, czy kwotę zwrotu kosztów chcemy odebrać w gotówce, otrzymać przekazem pocztowym, czy też na nasz numer rachunku bankowego.

Źródło: Gazeta Prawna

Mar 12
Permalink

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, a więc nie mamy obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia. Jak większość ubezpieczeń gospodarczych, z wyjątkiem tych określonych odrębnymi przepisami, jest zawierane poprzez podpisanie umowy i to umowa jest głównym źródłem praw i obowiązków zarówno konsumenta, jak i zakładu ubezpieczeń.

Ubezpieczenie autocasco (AC) ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem.

Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu, jednak w tym celu często należy je rozszerzyć na ryzyko kradzieżowe, we wzorcach określane w skrócie KR.

Permalink

Podatek VAT w odszkodowaniach z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy

Podatek VAT w odszkodowaniach był częstą przyczyną wypłacania przez ubezpieczycieli odszkodowania w razie szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kwocie netto, zamiast brutto. Czyli przykładowo, będą osobą prywatną, która za część zamienną do pojazdu musi w sklepie, czy warsztacie zapłacić kwotę pełną, czyli łącznie z podatkiem VAT, otrzymywaliśmy od ubezpieczyciela odszkodowanie liczone za taką część zamienną w kwocie netto.

Uchwałą siedmiu sędziów z dnia 17 maja 2007 r. sygn. III CZP 150/06 Sąd Najwyższy potwierdził, iż odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług VAT w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stanowisko Sądu Najwyższego rozwiało istniejące wątpliwości w tej kwestii. Dotychczas przy szkodach likwidowanych z OC, ubezpieczyciele często interpretowali istniejące przepisy na swoją korzyść i wypłacali odszkodowania w kwocie obniżonej o 22% podatku VAT.

Po uchwale Sądu Najwyższego interpretacja istniejących przepisów ujednoliciła się i aktualnie odszkodowanie z tytułu szkody OC sprawcy musi być wypłacane w kwocie brutto, jeśli auto jest naszą prywatną własnością i przy jego zakupie nie odpisaliśmy od kwoty jego wartości podatku VAT.

Dopłata odszkodowania do kwoty pełnej, czyli brutto, przysługuje także tym osobom, które otrzymały zaniżone odszkodowanie netto, a ich sprawa nie uległa przedawnieniu, tj. od czasu podjęcia ostatecznej decyzji przez ubezpieczyciela nie minęły 3 lata, nie została zawarta ugoda, lub roszczenie nie zostało oddalone prawomocnym wyrokiem sądu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe próbowały kwestionować słuszność roszczeń nawet przez jakiś czas po uchwale SN argumentując np. że uchwała Sądu Najwyższego stanowi nowe przepisy, a w momencie likwidacji naszej szkody, obowiązywały stare. Jest to nieprawda, gdyż Sąd Najwyższy nie tworzy nowego prawa, tylko interpretuje obecnie istniejące przepisy.

Permalink

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) - dlaczego to tak ważne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w skrócie zwane OWU, są integralną częścią prawie każdej umowy ubezpieczenia, zwł. umów autocasco, NNW, czy umów dotyczących ubezpieczenia mieszkań. Określone są w nich warunki umowy ubezpieczenia, czyli:

  • jaka ochrona ubezpieczeniowa objęta jest umową, kiedy się zaczyna, a w jakich przypadkach się kończy
  • jak wygląda opłacanie składki, a także co się dzieje w przypadku, kiedy spóźnimy się z jej opłaceniem
  • jakie warianty ubezpieczenia przewiduje umowa , na czym one polegają i czym się różnią między sobą
  • jak należy postępować w razie szkody, gdzie i w jakich terminach ją zgłosić
  • jak w poszczególnych typach szkód naliczane i w jakich terminach wypłacane jest odszkodowanie

Polecam lekturę OWU każdej osobie, która ma zamiar podpisać umowę ubezpieczenia. Nie kierujmy się tym, co mówi nam agent sprzedający nam polisę, tylko na poprośmy o możliwość zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Można o nie poprosić agenta, lub poszukać samodzielnie na stronach internetowych konkretnego ubezpieczyciela. Po ich uważnym przeczytaniu, decyzja o podpisaniu umowy ubezpieczenia będzie z pewnością bardziej świadoma i wyważona, a my zdobędziemy pewność co do faktycznie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.